Détér

Nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch obce Gemerské Dechtáre Č. 2/2009

l. časť Položka 2 a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných...

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gem. Dechtáre

Obecné zastupiteľstvo v Gem. Dechtároch. na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení...