Détér

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerské Dechtáre č.4/2009 o podmienkach podnikania, pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb a výroby na území obce Gemerské Dechtáre.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerské Dechtáre č.4/2009

o podmienkach podnikania, pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb a výroby na území obce Gemerské Dechtáre.

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Dechtároch, podľa 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach podnikania, pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Gemerské Dechtáre.

 

 

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

1.Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje podmienky podnikania, pravidlá času predaja

   v obchode, času prevádzky služieb a výroby v obce Gemerské Dechtáre.  

  .

 

2.Všeobecné záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby –

    Podnikateľov, ktoré prevádzkujú na území obce Gemerské Dechtáre prevádzkarne obchodu, služieb a výroby.

 

 

§ 2

Základné pojmy

 

               Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:

 

a)      Prevádzkový priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť,

b)      podnikateľom, ďalej prevádzkovateľ

-         osoba zapísaná v obchodnom registri

-         osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia[1],

c)      Prevádzkovou dobou čas, kedy je prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju príslušnej obchodnej komodity alebo k poskytovaniu služieb resp. Je v danom priestore vykonávaná podnikateľská činnosť,

d)      Prísluchovou hudbou hudba , určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi (nie je to napríklad hudba určená na tanečnú zábavu alebo hudobné vystúpenie),

e)      Hudobnou produkciou hudba určená na tanečnú zábavu, diskotéku reprodukovanou technickým zariadením, živá hudba na počúvanie alebo koncertné vystúpenie,

f)        Nočným časom čas od 22.00 do 06.00 hod.,

g)      Rušením nočného pokoja šírenie nadmerného hluku a vibrácii v nočnom čase.

 

 

 

 

 § 3

Všeobecná prevádzková doba

 

 

1.Všeobecná prevádzková doba je v dňoch pondelok až nedeľa od 06.00 hod. do 22.00 hod.

 

2.Prevádzkovateľ može na území obce Gemerské Dechtáre prevádzkovať prevádzkovú

   jednotku v dobe od 06.00 hod do 22.00 hod.  Na základe stanoviska vydaného obce

   Gemerské Dechtáre .

 

 

§ 4

Predľženie prevádzkovej doby

 

1.Predľženie prevádzkovej doby móže na základe žiadosti podnikateľ individuálnym   súhlasom .

   Povolí starosta na základe kladného vyjadrenia OZ.

   Vydanim svojho vyjadrenia posúdi vsetky relevantné faktory

   zohladňujúce zéujmy podnikateľa, ako aj obyvateľov a okolí prevádzky.

 

2.Jednorázová predľženie oznámeného, alebo indivuduálne povolenie času prevádzky pri

   konaní hromadných spločenských akcií (svadby, promócie, stužkové slávnosti atď.)

   povoluje obec Gemerské Dechtáre na základe žiadosti podanej podnikateľom.

 

 

§ 5

Prevádzkovanie zábavných akcií

 

    Prevádzkovanie diskoték, tanečných zábav a iných akcií v oblasti spoločenskej zábavy je viazané na povinnosti pisomného oznámenia obce Gemerské Dechtáre pri dodržaní podmienok zabezpečenia usporiadateľskej služby počas celého konania akcie v zmysle zákona č. 6/1991 Zb. O verejných kultúrných podujatiach najmä zameranim na § 5.

 

 

§ 6

Skrátenie prevádzkovej doby

 

1.Starosta obce môže individuálne povoliť povolený čas predaja/prevádzky skrátiť, ak vplyvom činnosti prevádzky dochádza k preukázanému porušovaniu verejného poriadku (alebo voči prevádzke bola podaná opodstatnená sťažnosť), rušeniu nočného pokoja alebo činnosťou prevádzky dochádza k preukázatelnému porušeniu predpisov na ochranu zdravia ľudí[2] .  

   Podnet na skrátenie času predaja/prevádzky môže dať každý, kto sa o dôvode na skrátenie

   dozvedel.

 

 

 

 

2.V pripade opakovaného porušenia nocného pokoja, obec Gemerské Dechtáre písomne

   vyzve podnikateľa na zjednanie nápravy, pričom urči lehotu na úpravu. V pripade, že

   podnikateľ v určenej lehote nezjedná nápravu, bude mu obcom Gemerské Dechtáre

   upravená prevádzková doba.

 

3.Podnikateľ može požiadať o zrušenie skrátenia času predaja/prevádzkovania ak preukáže, že dôvody na skrátenie prevádzkového času pominuli. K žiadosti sa vyjadruje OZ   obce, o upustení od skrátenia času predaja/prevádzkovania rozhoduje starosta obce.

 

 

 

 § 7

Oznámenie prevádzkovej doby

 

1.Čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkárne prevádzkovateľ povinný písomne

   oznámiť obce najneskôr 7 pracovných dní pred začatím činnosti prevádzkárne. Pisomné

   oznámenie musí obsahovať tieto údaje:

 

  -obchodné meno, presné označenie podnikatela,

  -IČO,

  -sídlo podnikatela,

  -názov a adresa prevádzkárne, v ktorej sa oznamuje čas predaja/prevádzky,

  -dátum začatia činnosti prevádzkárne,

  -čas predaja alebo prevádzkový čas s vyznačením prestávok,

  -predmet podnikateľskej činnosti a sortimentné zameranie v prevádzkárni

  -počet zamestnancov.

 

      Žiadosť o predľženie času predaja/prevádzky pohostinských a reštauračných zariadení musí naviac obsahovať:

 

   -konkrétny návrh predľženia času predaja/prevádzky, požadovaného obdobia, dôvod

   -súhlas s prevádzkovou dobou, prisluchovou hudbou alebo hudobnou produkciou v nočnom

    čase získaný od vlastníka budovy, alebo od nadpolovičnej väčšiny vlastnikov bytova

    nebytových priestorov v nehnuteľnosti, v ktorej sa prevádzkáreň nachádza v

    nehnuteľnostiach susediacich s budovou, kde sa prevádzkareň nachádza a ktoré môžu na

    schôdzi vlastnikov bytov a nebytových priestorov[3]

   -vyjadrenie OZ

 

2.Pre prevádzkovanie exteriérového posedenia (letnej terasy) platia tie isté povinnosti a

   pravidlá ako pri prevádzkovaní ostatných prevádzok.

 

3.Zmenu prevádzkovej doby prevádzkárne je prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť obce

   najneskôr  7  pracovných dní pred plánovanou zmenou.

 

 

 

 

 

4. Obec po vykonaní miestného zistovania vydá stanovisko k oznámenému času predaja

    alebo k prevádzkovému času prevádzkárne. Týmto stanoviskom sa prevádzkovateľ

    preukáže pri prípadnej kontrole dodržiavania prevádzovej doby.

 

 

 

    § 8

Pravidlá určovania prevádzkovej doby v nočnom čase

 

1.Obec Gemerské Dechtáre vydá súhlasné stanovisko k predajnej a prevádzkovej dobe po

   22.00 hod. Za predpokladu, že prevádzka nebude negatívne vplyvať na životné prostredie a

   nebude rušiť nočný pokoj.  Obec vydáva stanovisko na skúsobnú dobu troch mesiacov od dňa vydania stanoviska s možnosťou následného predľženia jeho platnosti po preskúmaní novej    žiadosti.

 

2.Pätnást dni pred  uynutim skúšobnej doby prevádzkovateľ požiada obec Gemerské

   Dechtáre o vydanie nového stanoviska o povolení predajnej a prevádzkovej doby

   po 22.00 hod.

 

3.Ak je prevádzkový čas , alebo čas predaja navrhnutý prevádzkovateľom v rozpore so

   záujmami obce a jeho obyvateľov, vyskytujú sa opodstatnené sťažnosti na rusenie nočného

   pokoja, je porušvaný verejný poriadok, dochádza k poškodzovaniu životného prostredia a

   pod., stanoví prevádzkový čas,  alebo čas predaja obec Gemerské Dechtáre.

 

 

 § 9

Povinnosti podnikateľa

 

1.Podnikateľ je povinny prevádzkareň zvonku viditelne označiť údajmi podla osobitného

   predpisu[4]. Ak je prevádzkáreň uzavretá dľhsie ako jeden deň, je podnikateľ povinný na

   mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec doby uzevretia

   prevádzkárňe, a to najneskôr  24 hodin pred dočasným uzavretím prevádzkárne.

 

2.Podnikateľ je povinný zabezpečiť aby sa z prevádzkárne nešírill nadmerný hluk a aby neboli prekročené najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný čas podľa osobytného predpisu[5].

 

3.Podnikateľ ja povinný oznámiť obce Gemerské Dechtáre akúkoľvek zmenu v nahlásených

   údajoch poskytnutých v Oznámení o prevádzkovej dobe. Zmenou je aj trvalé uzatvorenie

   prevádzky, dočasná zmena prevádzkovej doby a pod.

 

 

 

 

 

 

 

 § 10

Kontrola sankcie

 

1.Kontrolu dodržiavania tohto všeobecné záväzného nariadenia sú oprávneni vykonávať:

 

  -poverení  zamestnanci Obecného úradu Gemerské Dechtáre

  -hlavný kontrolór obce Gemerské Dechtáre

 

2.Prevádzkovateľovi, ktorý poruší toto nariadenie, môže starosta obce uložiť pokutu do

   vyšky   ( 200.000,Sk/ 6600 € )[6]

 

 

§ 11

Reklama - Stánkovy predaj

 

 

1.Reklama musi byť konzultovaná s obecnýym úradom z hladiska vhodnosti, umiestnenia a

   dodržiavania prislušných zákonov a nariadeni súvisiacich s reklamou.

 

2.Stánkový predaj ohlásiť na obecný úrad.

   K ohláseniu pripojiť – projektovú dokumentáciu stánok

                                    -  doklady o podnikatľlskej činnosti

   Po odsúhlaseni prevádzkovej doby možno začať s prevádzkou predajného stánku.

 

 

§ 12

Záverečné ustanovenia

 

 

1.Právne vzťahy neupravené týmto všeobecné záväzným nariadením obce riadia

   prislušnými ustanoveniami záväzným právnimi predpismi.

 

2.Rozhodnutia a stanoviská o určení času predaja a času prevádzky služieb vydané pred

   účinnostou tohto všeobecne záväzného nariadenia ostávajú v platnosti.

 

3.Nadobudnutim úcinnosti tohto VZN sa zrušuje sa Všeobecne závazné nariadenie obce

   č.19/1995 o podmienkach podnikania v obce Gemerské Dechtáre.

 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č.4 /2009 dňa 28. augusta

   2009 a nadobúda účinnosť dňom 14.septembra 2009.

 

 

 

 

V Gemerských Dechtároch   dňa: 28.08.2009                              Zagyi Štefan

                                                                                                      starosta obce       
                                                              

Vyhľadávanie

Kontakt

Gemerské Dechtáre č.170 98004 047/5699637