Détér

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gem. Dechtáre

Obecné zastupiteľstvo v Gem. Dechtároch. na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. Z­ o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v znení neskorších predpisiv vyd á v a pre územie obce Gem. Dechtáre toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Č. 1/2008

o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území obce Gem. Dechtáre


 ÚVODNÉ USTANOVENIA § 1

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "miestne dane a miestny poplatok") na území obce Gem. Dechtáre

(2) Obec Gem. Dechtáre na svojom území ukladá tieto miestne dane: aj daň z nehnuteľností,

bl daň za psa,

cl daň za užívanie verejného priestranstva, dl daň za ubytovanie,

el daň za predajné automaty,

fl daň za nevýherné hracie prístroje,

(3) Obec Gem. Dechtáre na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a

drobné stavebné odpady.

(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.

II. časť Miestne dane Daň z nehnuteľností

§2

Daň z nehnuteľností zahŕňa aj daň z pozemkov,

bl daň zo stavieb,

cl daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len "daň z bytov").

§3

Daň z pozemkov

(l) Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. Č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "zákon o miestnych daniach").

(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Gem. Dechtáre v členení podľa § 6 ods. l až 6 zákona o miestnych daniach.

(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona o miestnych

§4

daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k I. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, bore nastanu počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.

(4) Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná

al orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,30 % zo základu dane (0,2436 € Im)

I trvalé trávne porasty 0,30 % zo základu dane (0,0302 €/m2)

cl záhrady 0,30 % zo základu dane (1,3277 €/m2)

dl lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,30 % zo základu dane (všeob.h. poz.ŕm")

el rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske

využívané vodné plochy 0,30 % zo základu dane (všeob.h.poz.ŕm")

fl zastavané plochy a nádvoria 0,30 % zo základu dane (1,3277 €,- Sk/m2)

gi stavebné pozemky 0,30 % zo základu dane (1,3277 €,- Sk/m2)

hl ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,30 % zo základu dane (1,3277 €,- Sk/m2)

(5) Vyrubená daň z nehnuteľností za rok 2009 je splatná do 31.5. 2009,

daň za poľnohospodársku pôdu je splatná v troch splátkach a to do 3 l. marca. 30 júna, 30. septembra, daň

za lesné pozemky splatná v štyroch splátkach a to do 31. marca, 30. júna 30. septembra a 31. decembra.

Daň zo stavieb

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach. (2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Gem. Dechtáre, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m". Zastavanou plochou sa rozumie

pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.

(4) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná

al stavby na bývanie 0,05 €/m2

blostatné stavby 0,1 € 1m2

CI chaty 0,1 €/m2

cl Garáže 0,15 €/m2

dl Poľnohosp. stavby- skleníky 0,03 €/m2
el podnikat. stavby, ostatná podn. činnosť. 0,5 €/m2

fl nebytové priestory 0,03 €/m2

Daň z bytov § 5

(l) Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych daniach. (2) Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Gemerské Dechtáre, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

(4) Ročná sadzba dane z bytov je 0,05 €/m2 za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.

(5) Daňová povinnosť vzniká l. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období , v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľností l. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

(6) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

(7) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len "priznanie") je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

(8) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.

(9) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu

trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podl'a tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.

(lO) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie pod!'a § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach.

(ll) Vyrubená daň z nehnutel'ností je splatná do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia.

Daň za psa §6

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľ om psa,

ak sa nedá preukázať, kto psa vlastnÍ. (3) Základom dane je počet psov.

(4) Sadzba dane je 4 €, za jedného psa a kalendárny rok.

(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držitel'a) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držitel'a, druhy vykonaných veterinárnych očkovanÍ.

(7) Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

(8) Spôsoby vyberania dane:

al v hotovosti do pokladne obecného úradu,

Daň za užívanie verejného priestranstva

§7

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Gem. Dechtáre, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

al hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dÍžke a v

šírke od krajnice po krajnicu parc. č. 1261,2253,184,183,2268,2254,2255, 1262/1

bl vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce, cl námestie dolné a horné

dl všetky neknihované parcely v intraviláne obce, el trhovisko,

(2) Vyhradený mi priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci Gemerské Dechtáre sú:

al parkovisko parc. č. 1260/2, 2262/1,

(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva

a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verej ného pri es transtva . (4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie

al umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

bl umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku

a iných atrakcií,

cl umiestnenie skládky,

dl trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska;

(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

(7) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je 2 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 2 € za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.

(8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného

priestranstva Obecnému úradu v Gem. Dechtároch - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.

Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinn) oznámiť Obecnernu urao .. ..l " Ge::-. j)~~:-.:.:~:.~~c. skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedene ic, pôvodného stavu.

(9) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne: al jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,

bl pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Gem. Dchtároch ,

cl pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom úrade v Gem. Dechtároch pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.

Daň za ubytovanie

§8

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení

poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. (3) Základom dane je počet prenocovaní.

(4) Sadzba dane je 0,5 € na osobu a prenocovanie.

(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň za ubytovanie

prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti a v slovenských korunách.

O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami. (6) Daň prevádzkovateľ odvádza obecné mu úradu nasledovným spôsobom:

al v hotovosti do pokladne,

bl úhradou na ZBÚ Č.Ú. 20227392/0200

a to v týchto lehotách: do 15. kalendárneho dňa príslušného mesiaca za predchádzajúci mesiac

Daň za predajné automaty

§9

(l) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu

(ďalej len "predajné automaty").

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. (3) Základom dane je počet predajných automatov.

(4) Sadzba dane je 170 €/rok zajeden predajný automat a kalendárny rok.

(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Gem. Dechtároch. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.

(7) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom: al v hotovosti, do pokladne Obecného úradu bl úhradou na ZBÚ , Č.Ú. 20227392/0200

(8) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť preukaznú evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne.

al Preukaznú evidenciu s vyššie uvedenými náležitosťami je daňovník povinný umiestniť na viditeľmom mieste v priestor, v ktorom predajý automat prevádzkuje. Daňovník je povinný na požiadanie preložičť Obci Gemerské Dechtáre preukazú evidenciu za účelom overenia správnosti odvodu dane predajný automat.

bl V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splataná bez vyrubovania do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

Daň za nevýherné hracie prístroje

§ 10

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len .nevýhemé hracie prístroje").

(2) Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýhemé hracie prístroje prevádzkuje. (4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

(5) Sadzba dane je 17 €/rok za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevyhemvch hracích p:::O:::-2).::', ::. =..:.:..:..-:..:;. dňom ukončenia ich prevádzkovania.

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Gemerských Dechtároch . Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýhemého hracieho prístroja, miesto prevádzkovania, Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýhemého hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.

(8) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom: al v hotovosti do pokladne Obecného úradu

bl bezhotovostne na ZBÚ obce Č.Ú. 20227392/0200

(9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne.

al Preukaznú evidenciu s vyššie uvedenými náležitosťami je daňovník povinný umiestniť na viditeľnom mieste v prriestore, v ktorom nevýhemý hrací prístroj prevádzkuje. Daňovník je povinný na požiadanie predložiť obci preukaznú evidenciu za účelom overenia správnosti odvodu dane za nevýhemé hracie prístroje.

bl V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovaacie obdobie splatná bez vyruabovania do 31 januára tohto zdaňovacieho obdobia.

III. č a s ť Miestny poplatok

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§11

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok") sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt,

-""

ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vmicu, ovocný sad, trvalý trámy porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnost"'),

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu lto neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/.

(4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí

al vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,

bl správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platitel"').

Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

(6) Sadzba poplatku je

al 12 € na jednu osobu I rok, ak nevyužíva množstvový zber bl 2 € I l10 l odpadu

cl 0,3 % koef. podľa počtu zamestnancov Základnej školy dl obchody: 4 x základná sadzba - 50 € na jeden obchod el hostinec: 5 x základná cena - 60 €

fl stravovacia jednotka 5 x základná sadzba - 60 €

(7) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci

al svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto

ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),

bl identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach,

cl údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach lak je zavedený množstvový zberl, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

(8) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

(9) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom

(10) Splatnosť poplatku 31.12 .. 2009*, pri množstevnom zbere pred odvozom

(11) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov

pracovná zmluva, preukaz ZŤP, potvrdenie o štúdiu, povolávací rozkaz atď. (12) Poplatok sa určuje na obdobie 1.1.2009 - 31.12.2009.

(13) O zníženie a odpustenie poplatku možno žiadať v týchto prípadoch:

al v priebehu kalendárneho roka sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí bl neprítomnosti v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby,

cl neprítomnosť v obci z dôvodu návštevy školy

a to v lehote najneskôr pri plnení ohlasovacej povinnosti. (15) Úľavy:

al 50 % pre osoby s ZŤP

bl 100 % pre detí mladších ako 10 rokov CI 100 % pre osoby starších ako 80 rokov

dl 50 % detí od 10 do 18 rokov a vysokoškoláci

el 50 % rodiny, ktorých príjem nedosiahne životné minimum fl 50 % pre osoby starších ako 70 rokov

Drobné stavebné odpady odvezie na vlastné náklady na skládku odpadu do Lučenca tvorca odpadu, alebo na základe zmluvy s dodávateľom.

IV. č a s ť

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 12

Spoločné ustanovenia (l) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva

obec

Gemerské Dechtáre

prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Gemerské Dechtáre.

(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór obce Gemerské Dechtáre.

§ 13

Záverečné ustanovenia

(l) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR Č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Gemerské Dechtáre sa uznieslo Obecné

zastupiteľstvo v Gemerských Dechtároch a to dňa 2009 vyvesené bolo dňa .

(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerské Dechtáre zo dňa 15.12.2008 o miestnych poplatkoch.

(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Gem. Dechtároch.

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2009.

 

starosta obce

Zagyi Štefan
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Gemerské Dechtáre č.170 98004 047/5699637