Détér

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, prepravu a zneskodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadoch

                       


  Obecné zastupitelstvo v Gemerských Dechtároch podla ustanovenia  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom   zriadení v znení neskorších predpisov, § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch (dalej len zákona o odpadoch) a § 1 ods. 2 zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch, prijíma toto všeobecne záväzné nariadenie.                              
                                     I.

Predmet úpravy   Toto všeobecne  záväzné nariadenie (dalej  len VZN) upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi (dalej len KO) a drobnými stavebnými odpadmi (dalej len DSO), najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy  KO spôsobe  separovaného zberu jednotlivých zložiek  KO, o spôsobe nakladania s DSO,  ako aj  o mieste určeného na nakladanie týchto  odpadov a na   zneškodňovanie odpadov.  VZN dalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu KO a DSO,  povinnosti vlastníka alebo  správcu nehnuteľnosti,  povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území obce (dalej len podnikateľský subjekt) a povinnosti  oprávnenej organizácie  v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia  občanov a dodržiavania  čistoty a verejného poriadku na území obce.


II.
Základné pojmy

1.Pôvodca odpadu  je každý,  koho činnosťou odpad vzniká  alebo ten, ktorý vykonáva  úpravu zmiešavania alebo iné úkony  s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy  alebo zloženie týchto odpadov.
2.Držiteľ odpadu  je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnícká osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
3.Nakladanie s odpadmi  je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
4.Zber odpadov  je zhromaždovanie, triedenie, úprava alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.
5.Množstvový zber  odpadov od držiteľov je zber, pri ktorom  je možné objektívne stanoviť  jeho skutočnú váhu pre potrebu zainteresovanosti na separovanom zbere (žetonový systém, váženie odpadu od držiteľa na zberovom vozidle,  možnosť voľby veľkosti zberovej nádoby alebo intervalu zberu).
6.Komunálne odpady  (KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti fyzických osôb alebo fyzických  osôb- podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene, vrátane parkov a cintorínov (§ 2 ods. 2,3,14 zákona o odpadoch).
7.Drobné stavebné odpady (DSO) sú odpady z bežných  udržiavacích prác, v maximálnom objeme 1m3, zabezpečovaných fyzickou osobou- nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie  stavebnému úradu (obci), alebo ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu (obci).
8.Zložka komunálnych odpadov (ZKO)  je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadov, obvykle pri nakladaní s odpadom v obci, považujeme za zložky odpadu (papier, plasty, sklo a dalšie).
9.Objemný odpad (Oo)  je komunálny odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá  zberovým nádobám  podľa tohto VZN  (nepotrebný nábytok, elektrospotrebiče a dalšie).
10.Nehnuteľnostou sú všetky trvalé a dočasné stavby pevne spojené so zemou pevným základom, najmä bytové domy a nebytové priestory vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, rodinné domy  nehnuteľnosti služiaci  na individuálnu rekreáciu (chaty, chalupy,vinice,záhrady), pozemky, stanovištia zberových nádob.
11.Vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti pre:
a)bytové domy s nájomnými bytmi je vlastník bytového domu (OSBD)
b)bytové domy vo vlastníctve obce je správca bytového domu (BP)
c)bytové domy vo vlastníctve fyzických a právnických osôb je spoločenstvo                   vlastníkov bytov a nebytových  priestorov alebo  správca (zákon NR SR č. 182/1993 Z.z.)
d)rodinné domy je vlastník rodinného  domu
e)nehnuteťnost, byt  alebo nebytový  priestor slúžiaci na  podnikanie je vlastník alebo nájomca nehnuteťnosti, bytu alebo nebytového priestoru
f)nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (chata, chalupa, vinica, záhrada, byt nebytový priestor) je vlastník nehnuteľnosti
g)vlastník alebo nájomca bytu alebo nebytového priestoru
12.Platiteľom poplatku je vlastník alebo správca nehnuteľnosti, bytu  alebo nebytového priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov  je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi nehnuteľnosti. Ak si vlastníci nehnuteľnosti  neurčia zástupcu alebo správcu nehnuteľnosti, určí platiteľa  mesto. Ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát  alebo obec je platiteľom správca.
13.Oprávnená organizácia  (Združenie) je právnická alebo fyzická osoba, ktorá s obcou má uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce.
14.Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na prechádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadom v súlade so zákonom  o odpadoch.
15.Kalendár zvozu vymedzuje termíny odvozu jednotlivých druhov odpadu a ich zložiek a je určený všetkým pôvodcom a držiteľom odpadu.
16.Zetonový systém zberu je odvoz KO od držiteľa odpadu zo zberovej nádoby oprávnenou organizáciou za  protihodnotu žetonu pre toto VZN zahrňuje náklady na prepravu a zneškodňovanie objemu KO v zberovej nádobe,  vrátene nákladovnu prepravu a Oo. Pre žetonový systém zberu obec poplatok nevyrubuje platobných výmerom (zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších  doplnení a zákonov) ale vyberá poplatok za žetony. Zásady obehu žetonov sú uvedené v prílohe tohto VZN.
17.Intervalový systém zberu je zmluvne dohodnutý interval odvozu KO od držiteľa odpadu  Združením v rámci obcou vyrúbeného výmeru (zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších doplnení a zákonov). Výška  poplatku je vzťahovaná na osobu a kalendárny rok a je  neoddeliteľnou prílohou tohto VZN (Prílohe č. 1).
18.Stanovište zberových nádob je miesto vyhradené na zberové nádoby.
19.Nebezpečný odpad (NO) je odpad z domácnosti s obsahom škodlivín, ktorý svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižuje možnosť zhodnotenia  zložiek komunálneho odpadu, prípadne svojimi vlastnosťami  a charakterom negatívne ovplyvňuje jeho zneškodňovanie.
III.
Učel odpadového hospodástva


 1.Učelom odpadového hospodárstva je
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technologií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky, čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných  metod zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnoteni,
b) separovaním využiteľných zložiek komunálneho odpadu znižovať podiel odpadu určeného na zneškodňovanie
c) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a/
d) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa  č.1/,2/.
e) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný  alebo účelný postup podľa  písmen a/,b/, alebo c.IV.
Nakladenie s komunálnymi  odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

1.Za nakladenie s komunálnymi  odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá  obec.
2.Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce.
Taktiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na          
    účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich
               systému zberu komunálnych odpadov v obci.
3. Kto nakladá na územi obce s komunálnymi odpadmi  alebo s drobnými stavebnými   
          odpadmi  bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s obcou a neuzatvorí  zmluvu  do
    konca  roku 2002 , podľa § 39 ods. 7 zákona o odpadoch, nemôže po tomto
          termíne túto činnosť dalej na území obce vykonávať.
    4. Obec pre plnenie povinností  podľa § 19 ods. 1 písm.  zákona o odpadoch , je oprávnená požadovať od držiteľa komunélneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu aleb od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi  na území obce, potrebné informácie.
    5. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo len ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním  s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
    6.  Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:
a)zabezpečiť minimálny (odporučený) počet zberných nádob zodpovedajúcich  vymedzenému systému zberu a prepravy KO, ZKO
b)označiť zberové nádoby pre bytové domy z hľadiska ich adresnosti
c)umiestniť stanovište zberových nádob prednostne na vlastnom pozemku, v prípade že to nie je možné, po dohode s obcou doriešiť majetko – právny vzťah k pozemku stanovišťa vo vlastníctve obce alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe
d)starať sa o prístup k zberovým nádobám a čistotu stanovišť a okolie zberových nádob
e)ukladať KO do ZN tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich KO nevypadával a při ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie pracovníkov Združena
    7. Vlastník, alebo správca nehnuteľnosti  má zakázané:
f)ukladať do ZN tekutý odpad
g)ukladať do ZN väčší objem odpadu jako 30 kg
h)spaľovať KO v ZN
i)poškodzovať ZN alebo jej označovanie
    8.  Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:
j)v deň odvozu Ko  umiestniť ZN na dohodnuté miesto a zabezpečiť k ZN prístup
V.

Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov


1, Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovaniaKO

a) Na území obce pre držiteľov odpadu a vlastníkov alebo správcov nehnuteľností, uvedených v časti II. ods. 11, písm. d,e,g, tohoto VZN , ktorí ukladajú KO DO zberových nádob KUKA 110 l, sa uplatňuje žetonový systém zberu (množstvový zber)
b) Na území obce pre držiteľov odpadu nehnuteľností uvedených v časti II. ods. 11 písm. e,f,g, tohoto VZN, ktorí neukladajú KO do zberových nádob  KUKA 110 l , sa uplatňuje intervalový systém zberu.
c) Prepravu a zneškodňovanie KO zabezpečuje na území obce výhradne  MEPOS s.r.o Lučenec
d) Počet a typ zberových nádob a interval odvozu KO:  
Každý držiteľ odpadu je povinný používať typ zberových nádob na KO (vlastné, v prenájme) zodpovedajúce systému zberu, ktorý vymedzuje toto VZN.
Pre držiteľov odpadu (rodinné domy, malé podnikateľské subjekty), ktorí  užívajú zberové nádoby KUKA 110 l, minimálny počet 1 ks, počet pre 4 –6 osôb 1 ks, pre 6-10 osôb  2 ks. Interval odvozu sa zabezpečuje podľa kalendára zvozu, ktorý obec vydáva 2x za rok.
Pre držiteľov odpadu, vlastníkov nehnuteľností pre inviduálnu rekreáciu (záhradskárske a chatové osoby. Vinice.lazy a kopanice a iní pôvodcovia), ktorí užívajú veľkoobjemové kontajnery (3m3, 5m3, 7m3), je minimálny počet kontejneru 1 ks a interval odvozu je podľa  veľkosti kontejneru, sprvidla však maximálne- leto 1 x za 2 až 3 mesiace.
Zneškodňovanie Ko
            Združenie KO zneškodňuje výhradne v zariadeniach na zneškodňovanie KO,           spľňajúce požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch.
Platiteľ poplatku má náklady za zber a zneškodňovanie KO zahrnuté v poplatku vyrúbeného platobným výmerom (zákon SNR č. 544/1990 Zb. O miestnych poplatkoch v znení neskorších doplnení a zákonov) alebo vo vyberanom poplatku za žetony  (množstvový zber).


2.Systém zberu, prepravy a zneškodňovania DSO

a.Na území obce pre držiteľov odpadu sa na zber DSO uplatňuje intervalový systém zberu.
b.Prepravu a zneškodňovanie DSO zabezpečuje na území obce výhradne Združenie.
c.Interval odvozu DSO
2.Združenie zabezpečí termín odvozu. Združenie na území obce zabezpečí pre držiteľov odpadu odvoz DSO 1 x za rok.
a.Zneškodňovanie DSO
3.Združenie DSO zneškodňuje výhradne v zariadeniach na zneškodňovanie DSO, splňujúcich požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch vyhlášky MZP SR č.283 o vykonaní niektorých  ustanovenia zákona o odpadoch.
4.Pre informovanosť držiteľov odpadu, mestský úrad využije všetky možnosti informačného systému v dostatočnom časovom predstihu. V informáciách budú uvedené termíny odvozu (miesto umiestnenia zberových nádob).
a.Platiteľ má náklady za prepravu a zneškodňovanie DSO zahrnuté v poplatku vyrubenéko platobným výmerom (zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnychpoplatkoch v znení neskorších doplnení a zákonov), alebo v cene žetonu (množstvový zber).
b.Držitelia odpadu DSO sú povinni zhromaždovať mimo verejného priestranstva alebo na verejnom priestranstve len so súhlasom obce. Druh zberových nádob je nevyhnutné odsúhlasiť (alebo objednať) s oprávnenou organizáciou.


3.Systém zberu, prepravy stavebného odpadu a výkopovej zeminy a  DSO v objeme nad 1m3

c.Na území obce pre držiteľov stavebného odpadu a výkopovej zeminy sa uplatňuje objednávkový systém zberu.
d.Prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie stavebného odpadu a výkopovej zeminy, objednávkovým systémom, zabezpečuje na území obce Združenie.
e.Platiteľ náklady za prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie hradí priamo Združeniu.
f.Stavebný odpad a výkopovú zeminu Združenie zneškodňuje výhradne v zariadeniach spľňajúcich požiadavky a ustanovania zákona o odpadoch.


4.Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania objemného odpadu (Oo)

5.Na území obce pre držiteľov odpadu sa na zber Oo uplatňuje intervalový systém zberu.
6.Prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie Oo zabezpečuje na území obce výhradne Združenie.
7.Interval odvozu Oo,
8.Združenie na území obce zabezpečí pre držiteľov odpadu odvoz 1 x za rok.
9.Pre informovanosť držiteľov odpadu obecný úrad využije všetky možnosti informačného    
10.systému v dostatočnom  časovom predstihu. V informáciách  budú uvedené termíny odvozu  (miesto umiestnenia zberových nádob).
11.Zhodnocovanie a zneškodňovanie Oo
12.Zhodnocovanie a zneškodňovanie Oo Združenie zabezpečuje v zariadeniach na zhodnocovanie a zneškodňovanie Oo, splňujúce požiadavky a ustanovenia  zákona o odpadoch a vyhlášky MZP SR č. 283 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
13.e)Platiteľ má náklady za prepravu a zneškodňovanie Oo zahrnuté v poplatku vyrúbeného platobným výmerom (zákon SNR č. 544/1990 Zb. O miestnych poplatkoch v znení neskorších doplnení a zákonov ) alebo vo vyberanom poplatku za žetony (množstvový zber).


5.Systém zberu, prepravy a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu  (BRO)

Na území obce sa nezabezpečuje zber a preprava BRO do zariadenia  na zhodnocovanie BRO (kompostáreň).
Združenie pre držiteľov odpadu zabezpečuje objednávkovým systémom  ambulatne drvenie BRO ( u držiteľa odpadu).
Držiteľ odpadu podrvený BRO si zhodnocuje vo vlastnom zariadení (kompostáreň) na  vlastné náklady.
Interval zabezpečovania ambulantného drvenia BRO
Združenie zabezpečuje ambulantne drvenie BRO pre držiteľa odpadu 1 x za rok, pričom termín drvenia pre obec je vymedzený  v kalendári zvozu. Drvenie BRO je podmienené zabezpečením  drviaceho zariadenia v oprávnenej organizácii.
Pre informovanosť držiteľov odpadu, obecný úrad využije všetky možnosti informačného systému v dostatočnom časovom predstihu. V informáciách budú uvedené terminy a miesto drvenia.


6.Systém zberu, prepravy a zneškodňovania zo žúmp a septikov (OZS)

Na území obce pre držiteľov odpadu sa zber OZS uplatňuje objednávkovým systémom zberu.
Prepravu a zneškodňovanie OZS zabezpečujú na území obce výhradne oprávnené organizácie. Informácia o oprávnených organizáciách eviduje obecný úrad.
Oprávnené organizácie OZS zneškodňujú výhradne v zariadeniach OZS splňujúce požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch.
Náklady za prepravu a zneškodňovanie OZS hradí držiteľ odpadu v zmysle zmluvných vzťahov priamo oprávnenej organizácii.
Držiteľ odpadu, ktorý ja zároveň vlastníkom alebo správcom septiku (žumpy) je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uchovávať doklady o zabez pečení zneškodňovania OZS oprávnenou  organizáciou v zariadení na zneškodňovanie, ktoré spľňa  požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch.
Pre informovanosť držiteľov odpadu, obecný úrad využije všetky možnosti informačného systému v dostatočnom časovom predstihu. V informáciách budú uvedené termíny odvozu a meno oprávnenej organizácie.


7. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania nebezpečných odpadov (NO)

Na území obce sa zabezpečuje zber  a preprava týchto NO:  opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje, staré liečivá.
Držiteľ odpadu je povinný prednostne z KO vytriediť NO v rozsahu uvadenom v bode 7 písm. a ukladať ich do zberových nádob podľa pokynov obecného úradu, po dohode s oprávnenou organizáciou.
Na území obce pre držiteľov odpadu sa zber NO uplatňuje intervalovým zberom.
Prepravu a zneškodňovanie NO zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená organizácia, ktorá je držiteľom autorizácie (§ 8 zákona o odpadoch). – ENZO Žilina.
Při zbere, preprave a skladovaní musí byť No zabalený vo vhodnom obale a riadne označený.
Oprávnená organizácia na území obce ja povinná pre držiteľov odpadu  zabezpečiť odvoz a zneškodňovanie NO minimálne 2 x za rok. Počet, typ a umiestnenie zberových nádob určuje oprávnená organizácia po dohode s obcou. Pre informovanosť držiteľov odpadu obecný úrad využije všetky možnosti informačného systému v dostatočnom časovom predsthu. V informáciách budú uvedené termíny odvozu, miesto umiestnenia zberových nádob a druh odpadu.
g) Zneškodňovanie NO oprávnená organizácia zabezpečuje v zariadeniach na zneškodňovanie NO, ktoré spľňajú požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MZP SR č. 283 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
h) NO sa zneškodňujú prednostne před ostatnými odpadmi.
Platiteľ poplatku nemá náklady za prepravu a zneškodňovanie NO zahrnuté v poplatku vyrubeného platobným výmerom (zákon SNR č. 544/1990 Zb. O miestnych poplatkoch v znení neskorších doplnení a zákonov)  alebo vo vyberanom poplatku za žetony (množstvový zber).

8. Systém zberu, prepravy a zhodnocovania vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (ZKO)

Na území obce sa zabezpečuje separovanie a zber týchto ZKO:  zberový papier , sklo, plasty a  železné a neželezné kovy.
Na území obce vlastníci rodinných domov, nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu a vlastníci, správcovia (malé podnikateľské subjekty)  nebytových priestrov, vlastníci a správcovia nehtuteľností uvedených v časti II. ods. 11 písm. d,e,g, tohoto VZN, ktorí na KO užívajú ZN KUKA 110 l, ukladajú ZKO do zberových vriec (plastové, jutové) farebne rozlíšených  alebo nápisom označených nasledovne: papier- farba modrá, sklo- farba zelená, plasty- farba žltá, železné a neželezné kovy- farba šedá.
Za umiestnenie zberových  vriec pre ZKO zodpovedajú  pô vodcovia odpadu, uvedení v bode 7písm. b/.
Prepravu a zhodnocovanie ZKO zabezpečuje  na území obce  výhradne združenie – MEPOS s.r.o
Počet zberových nádob a interval odvozu ZKO
Každý pôvodca odpadu uvedený v bode 7 písm. b, je povinný vlastniť minimálne po jednom zberovom vreci pre ZKO uvedené v bode 7 písm, a/. Interval zvozu je vymedzený v kalendári zvozu.
f) Platiteľ poplatku  má  náklady  za zber a znehodnocovanie ZKO zahrnuté  v poplatku vyrúbeného  platobným výmerom  (zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch  v znení neskorších  doplnení a zákonov ), alebo vo vyberanom poplatku za žetony (množstvový zber).


VI.
Miestny poplatok za zber,
Prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadovZa zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO, systémom intervalého zberu sa obci platí miestny poplatok, vyrúbený platobným výmerom (dalej len vyrúbený poplatok). Za zber, prepravu a zneškodňovanie KO, DSO žetonovým systémom zberu (množstvový zber) mesto vyberá poplatok za žetony, (dalej len vyberaný poplatok). Ak platiteľ poplatku odmietne uhradiť vyberaný poplatok za žetony, alebo koná v rozpore so zásadami obehužetonov (príloha č. 3), môže obec aj v priebehu roka so spätnou platnosťou,  alebo v alikvotnej výške u platiteľov poplatku  uplatniť poplatok vyrúbený platobným výmerom.
Vyrúbený alebo vyberaný poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sa platí za odpady uvedené v časti VI. ods. 1,2,4,5,8 dalej za odpady z cintorínov a uličné smetie. Poplatok sa nevyberá za činnosti obce při čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a při údržbe verejnej  zelene vrátanne parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.
3. Vyrúbený   alebo vyberaný poplatok  platí:
fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
právnická osoba alebo fyzická osoba -  podnikateľ, při činnosti ktorej  vzniká komunálny odpad a ktoré vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území  obce, určenú na podnikanie
c)fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, inviduálnu rekreáciu, jako záhrada, byt alebo nebytový priestor.
Platiteľom vyrúbeneho alebo vyberaného poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru: ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.
Platitelia vyrrúbeného alebo vyberaného poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu komunálneho odpadu na území obce, sú povinní sa prihlásiť na obecnom
úrade najneskôr do jedného mesiaca od nabodnutia účinnosti tohoto VZN, aby im obec mohlo vytvoriť podmienky ich účasti v zmysle schváleného systému zberu komunálneho odpadu.
Noví platitelia vyrúbeného alebo vyberaného poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, kde nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že stávajú platiteľmi poplatku.
Platitelia vyrúbeného alebo vyberaného poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne určenie výšky poplatku a to najneskôr do jedného mesiaca, kde táto skutočnosť nastala.
Sadzba poplatku vyrúbeného platobným výmerom a vyberaného poplatku za žetony, podľa časti II ods. 11 tohoto VZN, sa určuje na obdobie nasladujúceho roku nasledovne:
pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo k prechodnému pobytu v obci
pokiaľ vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti nie je v obci prihlásený  ani  k trvalému  ani prechodnému pobytu, platí poplatok podľa priemerného počtu užívateľov a doby užívania nehnuteľnosti v kalendárnom roku, minimálne však  v alikvotnejvýške(napr.1/4) ročného poplatku občana, vyrúbeného patobným výmerom alebo vyberaného poplatku za žetony
při nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je právnícká osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ , podľa priemerného počtu zamestnancov, při činnosti ktorých vzniká komunálny odpad
při nehnuteľnosti alebo byte, slúžiacemu na poskytovanie  rekreačnýych alebo ubytovacích služieb podľa lôžkovej kapacity a podľa počtu zamestnancov tohto zariadenia.
Sadzbu poplatku, vyrúbeného platobným výmerom za osobu a kalendárny rok a vyberaného poplatku za žetony na nasledujúci kalendárny rok, stanoví výpočtom obec, v zmysle zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v platnom znení § 10d/ ods.
Schválenie v obecnom zastupiteľstve musí prebehnúť, najneskôr do 15. decembra bežného roku. O schválenej výške poplatku vyrúbeného platobným výmerom  a vyberaného poplatku za žetony je obec  povinná  informovať obyvateľov spôsobom v mieste obvyklým.
Výška takto schváleného poplatku vyrúbeného platobným výmerom a výška vyberaného poplatku za žetony platí až do doby, kde obecné zastupiteľstvo neschváli novú výšku poplatku vyrúbeného platobným výmerom a výšku vyberaného poplatku za žetony na nasledujúci kalendárny rok.
Sadzby poplatkov vyrúbených platobným výmerom a výška vyberaného poplatku za žetony, sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
Poplatok platiteľovi poplatku vyrúbi obec platobným výmerom. Ak poplatník za odpady preukáže, že využíva množstvový zber (žetonový) a poplatok platí spôsobom ustanoveným v tomto VZN, obec poplatok platobným výmerom nevyrúbi ale vyberá poplatok za žetony. Spôsob platby (hotovosť, poštovou poukážkou, prevodom na účet) obec dohodne s platiteľom vyrubeného  alebo vyberaného poplatku.
Za vyberaný poplatok za žetony obec platiteľovi poplatku odovzdá žetony v počte zodpovedajúcom výške vyberaného poplatku.
Pridelené žetony za poplatok vyberaný za žetony nie sú prenosné na iného platiteľa poplatku a ani na nasledujúci rok. V prípade, že platiteľovi vyberaného poplatku za žetony v priebehu kalendárneho roku pridelený počet žetonov nepostačuje, dalšie potrené žetony si nakupuje (OcU) za základnú  cenu (nenavýšenú). V prípade, že pridelený počet žetonov v priebehu roku nepoužije, je povinný platiteľ vyberaného poplatku žetony obci do 31.12. bežného roku vrátiť bez nároku finačnej kompenzácie.
Při vyrúbení poplatku platobným výmerom za kalendárny rok, vychádza obec z posledných jemu známych údajov.
Obec, ktoré poplatok vyrubený platobným výmerom alebo vyberaný poplatok za žetony stanovuje, múže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch, pri splnení  podmienok uvedených v tomto VZN  poplatok vyrúbený platobným výmerom alebo vyberaný poplatok za žetony, znižíť aj pod najnižšiu sadzbu, v zmysle zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v platnom znení § 10d/ ods. 4, alebo môže poplatok, vyrúbený platobným výmerom alebo vyberaný poplatok za žetony, odpustiť.
Príjem poplatku vyrúbený platobným výmerom alebo  vyberaný poplatok za žetony za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych  odpadov a drobných stavebných odpadov môže obec použiť výhradne na úhradu nákladov spojených so zberom, prepravou , zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
Obec nesmie príjem z poplatku vyrúbeného platobným výmerom alebo vyberaného poplatku za žetony, použiť na úhradu nákladov spojených s jeho činnosťou pri čisteni verejných komunikácií a priestranstiev , ktoré sú v správe mesta a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintirínov, ale iba za  výsledok týchto činností, ktorým je odpad.
Platiteľ poplatku vyberaného za žetony, ktorý je zapojený do žetonového systému zberu, je povinný uhradiť vyberaný poplatok za žetony 50% zo schválenej výšky do 30.6. bež. roka a 50%  do 3O.11.bež. roka. Platiteľ poplatku vyrúbeného platobným výmerom je povinný uhradiť celú výšku schváleného poplatku do 31.1.2002.
Platiteľ poplatku vyrúbeného platobným výmerom je povinný uhradiť vyrúbený poplatok v termíne uvedenom v platobnom výmere.
VII.
Obecprejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch)
poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce a o držiteľoch  autorizácie udelenej MZP SR na nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami a akumulátorni, starými vozidlami, starými liečivami, žiarivkami a inými odpadmi obsahujúcimi ortuť
dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou DSO
jeden krát ročne  zabezpečí vyhodnotenie efektívnosti separovaného zberu vrátene príjmu z predaja  vyseparovaných ZKO a o spôsobe ich zhodnotenia  alebo zneškodnenia
spolupracuje so Združením v oblasti koncepcie rozvoja odpadového hospodárstva a ochrany  životného prostredia.
VIII.
Priestupky


Priestupku sa dopustí ten, kto:
zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN ( § 18 ods. 3 písm, b) zákona o odpadoch
uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN (§ 18 ods. 6 zákona o odpadoch)
neposkytne obcou požadované údaje podľa tohoto VZN (§ 39 ods. 9 zákona o odpadoch)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a/-d/ možno uložiť pokutu do 5 000,-Sk.
Priestupky podľa odseku 1 písm a/ až d/  prejednáva  obec a výnosy z pokút uložených za  priestupky sú príjmom rozpočtu obce..
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákona č. 372/1990 Zb. v platnom znení), ak zákon  neustanovuje inak.
IX.
Pokuty právnickým osobám


Starosta obce môže  uložiť právnickej osobe  pokutu do výšky 100 00,-Sk, ak právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohoto VZN. Pokuta je príjmom obce.
Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa konania podľa ods. 1 dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania opodstatňujúceho uloženia pokuty. Při ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.X.
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa VZN obce čís. ……. O nakladaní s odpadom na území obce Gem. DechtáreXI.
Učinnosť


Toto VZN nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2002

………………………………………
             podpis starostu obce
 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Gemerské Dechtáre č.170 98004 047/5699637