Détér

VŠEOBECNE ZÁVÄzNÉ NARIADENIE 1/2009 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o príspevkoch v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovacej pôsobnosti obce Gemerské Dechtáre.

Obec Gemerské v zmysle § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a,podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne závázné nariadenie (ďalej len VZN) :

Čl. l

VZN obce Gemerské Dechtáre určuje v škole a školských vzdelávacích zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Gemerské Dechtáre:

l) Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

2) Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou

3) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

4) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času

5) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Čl. 2

Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (§ 20 z.č. 245/2008 Z. z.)

l) Obec Gemerské Dechtáre určuje, že zápis deti na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej

škole Gemrské Dechtáre sa koná od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Čl. 3

Materské školy

(§ 28 z.č. 245/2008 Z. z.)

1) V Materskej škole pri zS s MS sd VJM ur~uje obec Gemerské Dech~á~e výšku mesa~ného príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole 5 SUK /150,- Skl

2) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, cl ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

~; Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza

za dieťa,

aj ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo c~~a prerušená

prevádzka materskej školy zaprí~inená zriaďovateľom alebo inými závažn~i dôvodmi,

v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Čl. 4

Školský klub detí (§114 z.č. 245/2008 Z. z.)

1) Obec Gemerské Dechtáre určuje výšku mesačného príspevku na ~iastočnú úhradu nákladov na činnosti Školského klubu detí pri Základnej škole nasledovne: 2,00 EUR 160,00 Skl

3) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

4) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

2) Dátum a miesto konania zápisu určí riaditeľ školy a písomne ho oznámi zriaďovateľovi do S.januára bežného roka.

VZN schválené: 6.3.2009


Čl. 7

záverečné ustanovenia

l) výšky prispevkov uvedené vo VZN s0 platné a uhrádzaj0 sa tohto VZN.

2) VZN nadob0da 0činnosť dňom 1.4.2009.

Štefan Zagyi -starosta obce

Vyhľadávanie

Kontakt

Gemerské Dechtáre č.170 98004 047/5699637