Détér

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Gem. Dechtáre Č. 1/2006 zo dňa 28.02.2006 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Gemerské Dechtáre

Všeobecne záväzné nariadenie

Obce Gem. Dechtáre Č. 1/2006

zo dňa 28.02.2006

o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Gemerské Dechtáre

Obecné zastupiteľstvo obce Gem.Dechtáre sa podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa svojim uznesením Č. 1/2006 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Všeobecne záväzné nariadenie obce Gem.Dechtáre o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Gem.Dechtáre (ďalej len "prevádzkový poriadok pohrebiska") upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska na území obce Gem.Dechtáre (ďalej len obec). Prevádzkový poriadok pohrebiska je vydávaný so súhlasom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

(2) Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej len "prevádzkovateľ"), na nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.

§ 2

Zriadenie pohrebiska a rozsah poskytovaných služieb

(1) Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci.

(2) Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska. Zmena prevádzkovateľa pohrebiska nesmie ovplyvniť prevádzku pohrebiska.

?

(8) Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť s vedomím prevádzkovateľa na pohrebisku aj iné osoby ako zamestnanci prevádzkovateľa.

(9) Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na pohrebisku stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.

§ 11 Zrušenie pohrebiska

(1) Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.

(2)Pohrebisko pred uplynutím tlecej doby zrušiť len z týchto dôvodov:

a. ak by ďalšie pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody. Pochovávanie zakáže príslušný orgán štátnej správy.

b. dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.

(3) Po zániku užívacieho práva na hrobové miesto prevádzkovateľ: a)zabezpečí obrázkovú dokumentáciu miesta a napíše záznam o stave príslušenstva tohto miesta. Túto dokumentáciu prevádzkovateľ je povinný uchovávať po dobu existencie pohrebiska,

b )odstrániť pomník, epitafnú dosku, vrátane ich príslušenstva a uloží ich

v depozite na náklad nájomcu. Ak nájomca, do lehoty stanovenej v nájomnej zmluve, si neprevezme pomník, epitafnú dosku a ich príslušenstvo, odovzdá ich prevádzkovateľ pohrebiska obci.

c )opustené, historicky cenné pomníky prevádzkovateľ je povinný umiestniť na vyhradenom mieste na pohrebisku.

§ 12

Zákaz pochovávania

(1) Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôj sť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.

(6) Po zaplatení za prepožičanie hrobového miesta nájomca môže s písomným súhlasom prevádzkovateľa upraviť povrch hrobového miesta spôsobom na pohrebisku obvyklým. Prevádzkovateľ vydá na tento účel nájomcovi:

a)súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie náhrobného pomníka, b )súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie záhlavného pomníka, c )súhlas na postavenie alebo rekonštrukciu hrobky,

d)súhlas na osadenie, rekonštrukciu alebo doplnenie epitafnej dosky.

(7) Nájomca môže zriadiť alebo zrekonštruovať s písomným súhlasom prevádzkovateľa náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku vrátane ich príslušenstva, na vlastné náklady.

(8) Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným náhrobným alebo záhlavným pomníkom alebo epitafnou doskou, je ich vlastník povinný tento pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom pohrebiska.

(9) Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvom náj omcu je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich nájomca vybudoval na vlastné náklady.

(10) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť na pohrebisko situačný plán hrobov, ich evidenciu a prehľad voľných hrobových miest.

§ 7

Exhumácia

(1) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť

a) orgánov činných v trestnom konaní

b) obstarávateľa pohrebu alebo

c) blízkej osoby ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.

(2) Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať: posudok Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom budúceho pohrebiska. (3) Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto o exhumáciu požiadal.

9

§ 9

Označovanie hrobov

(1) Základné označenie hrobu po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami, je drevený kríž, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta bezprostredne po pochovaní. Na kríži musí byť uvedené

a)meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené,

b )dátum narodenia, c )dátum úmrtia.

(2) Na želanie oprávnenej osoby možno značenie podľa odseku 1 vykonať 1 drevenou tvarovanou doskou.

§ 10

Práce na pohrebisku

(1) Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.

(2) Práce na pohrebisku okrem bežnej údržby možno vykonávať len podľa písomne určených podmienok prevádzkovateľa.

(3) Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia služieb na pohrebisku na základe objednávky nájomcu alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám.

(4) Vykonávateľ kamenných prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi písomným súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie.

(5) Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné náklady.

(6) Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie evidenciu.

(7) Na osadenie nového pomníka je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa.

(8) Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť s vedomím prevádzkovateľa na pohrebisku aj iné osoby ako zamestnanci prevádzkovateľa.

(9) Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na pohrebisku stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.

§ 11 Zrušenie pohrebiska

(1) Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.

(2)Pohrebisko pred uplynutím tlecej doby zrušiť len z týchto dôvodov:

a. ak by ďalšie pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody. Pochovávanie zakáže príslušný orgán štátnej správy.

b. dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.

(3) Po zániku užívacieho práva na hrobové miesto prevádzkovateľ: a)zabezpečí obrázkovú dokumentáciu miesta a napíše záznam o stave príslušenstva tohto miesta. Túto dokumentáciu prevádzkovateľ je povinný uchovávať po dobu existencie pohrebiska,

b )odstrániť pomník, epitafnú dosku, vrátane ich príslušenstva a uloží ich

v depozite na náklad nájomcu. Ak nájomca, do lehoty stanovenej v nájomnej zmluve, si neprevezme pomník, epitafnú dosku a ich príslušenstvo, odovzdá ich prevádzkovateľ pohrebiska obci.

c)opustené, historicky cenné pomníky prevádzkovateľ je povinný umiestniť na vyhradenom mieste na pohrebisku.

§ 12

Zákaz pochovávania

(1) Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôj sť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.


(2) Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu, možno ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom súhlasí.

(3) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne informovať obec.

§ 13

Prevod nájomného práva k hrobovému miestu

(1) Prevod nájomného práva k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené, môže vykonať nájomca v prospech inej osoby iba formou písomnej dohody po jej podpísaní pred notárom alebo matrikárom. Jedno vyhotovenie tejto dohody predloží nájomca prevádzkovateľovi na založenie do evidencie.

(2) Na základe dohody podľa odseku 1 vydá prevádzkovateľ novému nájomcovi potvrdenie o prenájme hrobového miesta na zaplatenú dobu nájmu.

§ 14

Príslušenstvo hrobového miesta

(1) Náhrobné pomníky, záhlavné pomníky, epitafné dosky a príslušenstvo týchto pomníkov a epitafných dosiek, sú majetkom nájomcu alebo vlastníka,

ktorí ich vybudovali na vlastné náklady.

(2) Ak dôjde k zániku nájomného práva k hrobovému miestu, je nájomca podľa odseku 1 povinný odstrániť náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo v stanovenom termíne od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich odstránenie.

(3) Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, je prevádzkovateľ povinný vyzvať vlastníka príslušenstva na vykonanie nápravy.

15

Evidencia pohrebiska

(1) Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o hrobových miestach na pohrebisku, ktorá obsahuje:

a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste

uložené,

c) miesto a dátum j ej narodenia a úmrtia,

d) rodné číslo,

e)dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hÍbky pochovania,

f) záznam o nebezpečnej chorobe ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou,

g) meno, priezvisko a adresa miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu.

h) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu

i) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.

(3) Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:

zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, zrušení pohrebiska,

skutočnosti, či je hrob chránený ako kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce alebo vojnový hrob.

(3) Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uschováva prevádzkovateľ.

(4) Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu (hrobové knihy) do archívu obce.

§ 16

Vstup na pohrebisko

(1) Pohrebisko je prístupné verejnosti v mesiacoch: každý deň v roku.

1,2

15

(2) Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, v čase vykonávania exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov.

(3) Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.

(4) Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok, osobám na bicykli a pod ..

(5) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách a to:

a)na dopravu rakvy a ľudskými pozostatkami do domu smútku na

vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich zariadení,

b )na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,

c )na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania, f)na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.

(6) V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a iným vlastníkom, sú

vodiči motorových vozidiel povinný pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.

(7) Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú prevádzkový poriadok pohrebiska.

(8) Vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný.

(9) Každý vjazd s motorovým vozidlom prevádzkovateľ eviduje a zároveň kontroluje, či je v súlade s vydaným povolením.

(10) Návštevníci pohrebiska sú povinní pohrebisko pred uplynutím zatváracej hodiny opustiť.

(ll) Okrem uvedených povinností, je každý povinný správať sa na pohrebisku ďalšími pokynmi prevádzkovateľa.

§ 17

Správanie sa na pohrebisku

(1) Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní naj mä:
1$

(2) Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, v čase vykonávania exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov.

(3) Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.

(4) Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok, osobám na bicykli a pod ..

(5) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách a to:

a)na dopravu rakvy a ľudskými pozostatkami do domu smútku na

vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich zariadení,

b )na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,

c )na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania, f)na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.

(6) V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a iným vlastníkom, sú

vodiči motorových vozidiel povinný pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.

(7) Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú prevádzkový poriadok pohrebiska.

(8) Vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný.

(9) Každý vjazd s motorovým vozidlom prevádzkovateľ eviduje a zároveň kontroluje, či je v súlade s vydaným povolením.

(10) Návštevníci pohrebiska sú povinní pohrebisko pred uplynutím zatváracej hodiny opustiť.

(11) Okrem uvedených povinností, je každý povinný správať sa na pohrebisku ďalšími pokynmi prevádzkovateľa.

§ 17

Správanie sa na pohrebisku

(l) Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní naj mä:

1$

(2) Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, v čase vykonávania exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov.

(3) Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.

(4) Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok, osobám na bicykli a pod ..

(5) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách a to:

a)na dopravu rakvy a ľudskými pozostatkami do domu smútku na

vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich zariadení,

b )na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,

c )na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania, f)na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.

(6) V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a iným vlastníkom, sú

vodiči motorových vozidiel povinný pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.

(7) Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú prevádzkový poriadok pohrebiska.

(8) Vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný.

(9) Každý vjazd s motorovým vozidlom prevádzkovateľ eviduje a zároveň kontroluje, či je v súlade s vydaným povolením.

(10) Návštevníci pohrebiska sú povinní pohrebisko pred uplynutím zatváracej hodiny opustiť.

(11) Okrem uvedených povinností, je každý povinný správať sa na pohrebisku ďalšími pokynmi prevádzkovateľa.

§ 17

Správanie sa na pohrebisku

(l) Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní naj mä: a)zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb, v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

b) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pn konečnom

uzavretí rakvy pred pochovaním,

c )dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku s občanmi, d)vykonávať iba práce objednané a zaplatené prevádzkovateľovi, e)byť slušne a čisto upravení a služby vykonávať iba v odevoch na to určených.

(2) Zamestnanci prevádzkovateľa majú zakázané:

a)poskytovať služby a vykonávať práce za úplatu, ktoré neboli prevádzkovateľovi zaplatené,

b)požadovať akúkoľvek odmenu za práce, ktoré majú vykonávať v rámci svojho pracovného zaradenia.

(3) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň.

(4) Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.

(5) Prevádzkovateľ je oprávnený odstraňovať z hrobových miest zvädnuté kytice a vence alebo iné ozdoby, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska a uskladňovať ich pred vyvezením na miesta na to určených.

(6) Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a smeťový odpad.

(7) Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.

(8) V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.

(8) Chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť.

lí.f

§ 21

Ceník služieb

(1) Ceník služieb tvorí prílohu prevádzkového poriadku pohrebiska.

§22

Sankcie

(1) Porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku pohrebiska fyzickými osobami je priestupkom podľa § 48 zákona Slovenskej národnej rady Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

(2) Za porušenie povinností tohto prevádzkového poriadku pohrebiska právnickou osobou, možno uložiť pokutu do 200 000.- Sk podľa § 13 zákona Č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§ 23 Priestupky

(1 )Priestupku sa dopustí ten, kto

a) bez zbytočného odkladu neodovzdá ľudské pozostatky na pochovanie,

b) porušuje zákaz pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami vyplývajúci z § 3 ods. 3 zákona Č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve,

c) zaobchádza s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami bez

vedomia a súhlasu prevádzkovateľa pohrebnej služby,

prevádzkovateľa krematória alebo prevádzkovateľa pohrebiska.

(2)Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 20.000.-Sk Pri ukladaní pokuty sa prihliada na mieru zavinenia a ohrozenia zdravia.

(3 )Priestupky podľa zákona o pohrebníctve prejednáva a sankcie za ne ukladá Úrad pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivosťou.

(4 )Pokuty sú príjmom štátu.

16
(3) Ak má pohrebisko vybudovaný dom smútku, musí mať tento chladiace zariadenie na uloženie ľudských pozostatkov.

(4) Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie.

(5) Ochranné pásmo pohrebiska je 50 metrov. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy. Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku.

(6) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:

a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,

b) pochovávanie,

c) vykonanie exhumácie,

d) správu a údržbu pohrebiska

e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,

f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska. (7) Na pohrebisku sú poskytované tieto služby:

a) údržba domu smútku

§ 3

Prevádzkovateľa pohrebiska a jeho základné povinnosti

(1) Prevádzkovateľom pohrebiska je:

Rímskokatolická cirkev Gem. Dechtáre

(2) Prevádzkovateľ spravuje a prevádzkuje pohrebisko v obci Gem.Dechtáre na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva po preukázaní oprávnenia a odbornej spôsobilosti.

(3) Prevádzkovateľ je povinný:

a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené: listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,

pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ostatkov,

ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyžaduje sa súhlas orgánu činného v trestnom konaní.

                                           § 24

                           Zrušovacie ustanovenia

 

 

Zrušuje sa

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.03. 2006

 

 

 

 

V Gemerských Dechtároch   dňa: 15.03.2009                              Zagyi Štefan

                                                                                                      starosta obce        
                      

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Gemerské Dechtáre č.170 98004 047/5699637