Détér

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch obce Gemerské Dechtáre Č. 2/2009

l. časť
Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy

manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu 1 ,50 €

b) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

v slovenskom jazyku 1,50 €

v cudzom jazyku 3 €

Oslobodenie

Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Poznámky

1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

Položka 3

1. Osvedčenie

a) podpisu na listine alebo najej rovnopise, za každý podpis 1 €

2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra

trestov 1,50 €

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona Č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.

Splnomocnenie

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimoúradnej miestnosti.

Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu 52. vybera znení neskorších predpisov.

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo

písomného oznámenia

písomného C'ZLE .... en;a _ .:.: ::.--:e

o drziteľ OY: \- ozi.i.a

-.:: - .•..••. --

.3 E

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia cl pobyte osoby su OS_~::-~'-:'e::e pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb. právnické osoby a fyzic.cé .-=,so1:>y, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 1) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku \'0 vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.

1) § 72 až 88 zákona Č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu

účastníka konania , , , , 16,50 €

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady Č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a l6l.

3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

III. časť Pôdohospodárs rvo

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný , .. ', , .. ,., , 1,50 €

b) mesačný , ,.' , , ' ' .. '., ,.,.3 €

c) ročný 6,50 €

d) trojročný : ,., 16,50 €

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

5. časť Stavebná správa

Položka 59

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predlženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

a) pre fyzické osoby - , 6,50 €

b) pre právnické osoby 16,50 €

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne ~oradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom l a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámka

Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

II § 72až 88 zákona Č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie

a) na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu 33 €

2. na stavbu bytových domov 66 €

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty),

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 •.............•.........•......................................... 23 €

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ......•.....•...•..•..•.....•.......................................... 39,50 €

c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny

týchto stavieb pred dokončením 23 €

d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu

verejnú rozvodnú sieť 16,50 €

e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 23 €

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred

dokončením 16,50 €

g) na ostatné  neuvedené stavby.


 

nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane........................ .. ..~9.50 €

nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane ,., .. ,.,. . .. , , " 66 €

nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane ,.,., , , ,.,.116 E

nad 100 mil. Sk " .. , .. , , .199 €

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska. ak  stavebné

povolenie , .. ,., 16,50 €

i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska . ak sa vydáva

samostatné stavebné povolenie , ,..................... 33 €

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.

2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným: postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po l. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby ................................................................................ dvojnásobok sadzby určenej v položke 60

Položka 62

a) Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie

stavebného povolenia podľa položky 60 16,50 €

2. na odstránenie stavby 6,50 €

3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé

zariadenie 49,50 €

4. terénnych úprav 6,50 €

5. na odstránenie objektu dopravnej stavby 16,50 €

6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby 16,50 €

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 99,50 €

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia 16,50 €

Oslobodenie


2. Od poplatku podľa písmena  oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o

Položka 62a

a) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na  rozpočtovým nákladom

do 1,5 mil. Sk vrátane 16,50 €

nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane 23 €

nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane 33 €

nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane 66 €

nad 100 mil. Sk 99,50 €

b) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby 16,50 €

c) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby 33 €

Oslobodenie

Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

VIII. časf

Finančná správa a obchodná činnost'

Položka 140

a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných nier:

3.výhemé prístroje, za každý výhemýprístroj 1-493.50 €

c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri

všetkých hazardných hrách 33 €

Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 €

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne

hospodáriaceho roľníka 1,50 €

Položka 143

a) Vydanie rozhodnutia daňovým orgánom, colným orgánom alebo obcou v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, § 13, § 38 ods. 6, § 59 a § 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách

v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 9,50 €

b) Vydanie potvrdenia daňovým orgánom, colným orgánom podľa osobitných predpisov ~I

............................................................................................................................................ 3 €

c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ.. 1,50 €

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o preukázaní podmienok na uznanie nezdaniteľných častí základu dane pri príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov vydávané daňovými úradmi podľa § 43 ods. 1 písm. g) zákona Č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov. Oslobodené je aj vydanie potvrdenia

o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

Poznámka

Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

~.

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Gemerské Dechtáre č.170 98004 047/5699637